Tävlingsdirektiv

Tävlingsdirektiv
Det kan ännu komma ändringar till tävlingsdirektiven.
De slutliga tävlingsdirektiven finns till påseende på anslagstavlan på TC
I tävlingen följs Finlands orienteringsförbunds (SSL) grenregler och arrangörernas direktiv.

Funktionärer
Organisationskommitténs ordf. Harri Kittilä
Generalsekreterare Arja Närvä
Organisationskommitténs sekreterare Anne-Mari Birling
Tävlingsledare Pässilä (deltävl. 1 – 2) Juhani Latva
Tävlingsledare Parra (deltävl. 3 – 5) Markku Saksa
SSL:s tävlingsövervakare, TA Unto Kanerva
Bankontrollant, Pässilä Esko Pensas, Laihian Luja
Bankontrollant Pässilä, barn och ungdomar Tommy Löfroth, Malax IF
Bankontrollant Parra Harri Laine, Kauhajoen Karhu
Bankontrollant Parra, barn och ungdomar Maritta Nurmi, Vaasan Suunnistajat
Tävlingscentralen, byggnationer,
Organisationskommitténs viceordf. Sauli Hakala
Ledare för banläggargruppen Erkki Tamminen
Kartansvarig Jari Mahlamäki
Banläggare Pässilä Heikki Tamminen
Banläggare Pässilä, barn och ungdomar Erkki Tamminen
Banläggare Parra Pasi Nevala
Ratamestari Parra, barn och ungdomar Pasi Lyyluoma
Resultatservice Jarkko Birling
Starter Karl-Gustav Norrgrann
Mål Pässilä Hannu Tamminen
Mål Parra Marko Nisula
Informatör Reijo Sjöblom 
Info, tävlingskansli Marianne Kittilä
Ekonomi Jouko Haapala
Inkvartering Arja Närvä
Cantralort Kalevi Luopa
Restaurang Maija-Liisa Saksa
Säkerhet Esa Riippi

Tävlingsjury  ordf. Keijo Jylhä, JR-V

måldomare Marko Nisula

Användning av spikskor
Användningen av spikskor i tävlingen är förbjuden.

Deltävling 1 Jurva Pässilä må 9.7.2012 medeldistans
Deltävling 2 Jurva Pässilä tis 10.7.2012 långdistans
Deltävling 3 Teuva Parra ons 12.7.2012 långsdistans
Deltävling 4 Teuva Parra fre 13.7.2012 medeldistans
Deltävling 5 Teuva Parra lö 14.7.2012 långsdistans

Kartor och kontrolldefinitioner
Tävlingskartorna har sex färger och är tryckta 6/2012 på ett vädertåligt papper. I ungdoms- och vuxenklasserna är kartorna i storlek A3, A3+ eller A4, i barnklasserna A4.
Kartskalan är 1:10 000 och ekvidistansen 2,5 m i Pässilä och 5 m på Parra 5 m.
Kontrollerna är utmärkta i terrängen med orange-vita skärmar. En modellklontroll finns till påseende vid infopålen.
Kontrolldefinitionerna finns tryckta på kartan, men de finns också att fås lösa definitioner på startplatserna. Fastsättningsmaterial eller skydd för definitionerna finns inte. Gamla kartor över tävlingsterrängerna finns till påseende på anslagstavlan i tävlingscentralen. Tävlingskartan finns till påseende i startfållan.
Vätskepunkter och första hjälp punkter som finns i terrängen är utmärkta på tävlingskartan.
Tillträde på de förbjudna områden som finns utmärkta på kartan leder till diskvalifikation. Man bör följa den utmärkta rutten till startplatsen. Snitslingar som finns utmärkta på tävlingskartan, på kontrollsträckorna bör följas. Kartorna samlas inte in efter målgång. Att informera andra tävlande som fortfarande väntar på sin start om kartan eller banan följer dock inte god idrottssed.

Tävlingsnummer
Tävlande använder samma tävlingsnummer under hela veckan, med undantag av E-klassernas jaktstart sista dagen, till vilka det utdelas nya tävlingsnummer. Tävlingsnummrena finns till avhämtning från ett snöre i närheten av Info. Den tävlande ansvarar själv för att han tar rätt nummer. Eget fastsättningsmaterial (säkerhetsnålar) behövs. 
Tävlingsnummern fästs, utan att vikas, på bröstet. På tävlingsnummern finns den tävlandes namn, klass, starttider, samt avstånd till start tryckta. Den tävlande behåller tävlingsnummern efter målgång. I stället för en förvunnen eller söndrig tävlingsnummer kan man köpa en ny i Info (kostnad 5€).

Stämplingssytem
I tävlingen används det elektroniska stämplingssystemet Emit. Den tävlande är själv ansvarig för att han har en fungerande emitbricka med det nummer som man anmält vid anmälan till tävlingen och som finns nämnt i startlistan. Ändringar görs senast 6.7.2012 per e-post till adressen info@2012.fin5.fi och under tävlingsdagarna till info i tävlingscentralen.
Man kan hyra en emitbricka av arrangörerna under tävlingsdagarna 9-14.7.2012 från Info i tävlingscentralen och från info på centralorten söndagen den 8.7.2012 kl. 10-22. emitbrickan bör returneras till info i tävlingscentralen efter att hyrestiden gått ut. Hyran är 15€/vecka eller 5€/dag. Hyran betalas vid avhämtning av brickan. En oreturnerad emitbricka debiteras med 80€. Det är inte tillåtet att märka brickan eller fästa klisterbilder på den. I tävlingscentralen finns en modellkontroll vid vilken man kan kontrollera att emitbrickan fungerar. Den blinkande lampan på stämplingsenheten visar att brickan fungerar.

Start och vägvisning till startplatserna
Den tävlande använder startplatsen med samma nummer varje dag. Varje start har en egen samarbetspartner. Numret på starten, samt samarbetspartnerns logo finns tryckta på tävlingsnummern. Vägvisning till startplatsen börjar från infopålen i tävlingscentralen. Som vägvisning används samarbetspartnerns logo och numret på startplatsen.  Vägvisningen bör ovillkorligen följas. Det finns tavlor längs vägvisningen som berättar avståndet som är kvar till startplatsen. Toaletterna och vätskepunkterna som finns påväg till start är utmärkta på kartskisserna som finns i programbladet. På startplatsen, före startfållorna, finns en klocka som visar tävlingstiden. Den tävlande tar själv dagligen en kontrollapp och fäster den på sin emitbricka. Tävlingsnummern skall skrivas på kontrollappen.

Direktiv för start 1 – 3
Starterna 1,2 och 3 är vuxenstarter. På startplatsen kontrolleras inte numret på emitbrickan, utan den tävlande ansvarar själv att de har rätt bricka, jfr finska orienteringsförbundets tävlingsregler. 
Startprocedur:
4 min före start: de tävlande kallas till startfållan, kontroll av tävlingsnummer
3 min före start: nollning av emitbrickan, en söndrig emitbricka byts ut mot en ny och anmälan om ny bricknummer görs till resultatservicen
2 min före start: de tävlande får bekanta sig med modellkartan
1 min före start: de tävlande får förflytta sig till sin egen tävlingskarta
Start: Den tävlande tar en karta från rätt fack och påbörjar sin orienteringsprestation genom att springa till K-punkten. K-punkten är utmärkt med en skärm och den finns antingen på startplatsen, eller en bit från startplatsen, som är utmärkt med snitsel. Avståndet till K-punkten är utmärkt på en skylt vid startplatsen.

Deltävling 5, specialdirektiv för E-klasserna vid startplats 1
Lördagen den 14.7 har E-klasserna har på basen av de fyra första tävlingarnas resultat jaktstart. De tävlande bör vara på startplatsen 10 minuter före sin egen starttid. Vid starten finns nya tävlingsnummer till de tävlande i E-klasserna. Startordningen och starttiderna för E-klasserna publiceras på anslagstavlan i tävlingscentralen samt, på internet, kvällen innan kl. 19.00. 
De tävlande förflyttar sig till startfållan i nummerordning 4 minuter före start, enligt funktionärernas direktiv. De tävlande tar kartan vid K-punkten. Jaktstarten fortsätter i 30 minuter efter första start, varefter resterande tävlande startar med 1 minuters intervallstart. 

Specialdirektiv för start 4
Ruttorientering (RR)
I tävlingen används två olika ruttorienteringsbanor, som går från starten åt olika håll. RR-banorna går inledningsvis åtskilt och kommer ihop vid tredje kontrollen. Slutet av banan är samma för båda RR-banorna. RR-banornas snitsling är utmärkt i terrängen med ett snöre. I klasserna H/D 9RR och H/D10RR är början på banan utmärkt med gult snöre. I klasserna H/D8RR och familje-RR är snöret vitt. Slutet av banorna, då rutterna går tillsammans är färgen på snöret vitt.
På tävlingskartan är RR-snöret märkt med en violett linje. Linjen som kontrollerna finns vid är utmärkt med heldragen linje och det andra snöret med en streckad linje.
RR-klasserna har kontroller enligt modellkontrollen som är utmärkta med RR-koden (RR1, RR2, RR3, RR4, RR5 och RR6).
Löpare i RR-klasserna blir inte diskvalificerade pga felaktig stämpling, utan bestraffas med 10 minuter tilläggstid.
Stödruttorientering (TR)
H/D10RR och H/D 9RR-klassernas snitsling är utmärkt i TR-klassernas med heldragen violett linje och början på banan i klassen med H/D8RR med violett streckad linje.
Även klasserna H/D15-18B startar från start 4.

Startfållan;
5 min. före start;
De tävlande kallas med namn till startfållan. Tävlande i klasserna H9RR, D9RR, H10RR, D10RR, H12TR och D12TR har nu möjlighet att bekanta sig med tävlingskartan, med den egna banan inritad.
I klasserna H12, D12, H13A, D13A, H13-14B, D13-14B, H14A och D14A har de tävlande möjlighet att bekanta sig med tävlingskartan dit K-punkten har märkts ut.
Om de tävlande vill har de möjlighet att fråga om råd av arrangörerna.
Endast tävlande har tillträde till startfållan. Föräldrar eller andra vuxna bör stanna utanför.
4 min. före start;
Kontroll av starttid och emitbricka.
3 min. före start;
Nollning av emitbrickan.
2 min. före start;
Löpare i klasserna H8RR, D8RR, H9RR,D9RR,H10RR och D10RR får tävlingskartan och de blir instruerade om banan.
I klasserna H12TR och D12TR får de tävlande bekanta sig med kartan, dit banan har ritats. Löpare i klasserna H12, D12, H13A, D13A, H13-14B, D13-14B, H14A och D14A får de tävlande bekanta sig med kartan dit K-punkten har ritats in.
H15-18B och D15-18B får bekanta sig med modellkartan.
1 min. före start;
Tävlande i klasserna H12TR, D12TR, H12, D12, H13A, D13A, H13-14B, D13-14B, H14A och D14A får tävlingskartan. Löparna i RR-klasserna bekantar sig självständigt med tävlingskartan som de redan fått.
Starttiden;
De tävlande påbörjar sin orientering. K-punkten finns i starten. Löpare i klasserna H/D15-18B tar kartan ur sitt fack och påbörjar orienteringen.

Försenade
En försenad löpare anmäler sig till funktionären vid ”sen start”-skylten, som kontrollerar löparens rätt att starta. Den försenade löparen flyttas till startfållan, och man går igenom startproceduren och startar på sin bana utan att störa övriga tävlande.  

Kontroller och stämpling
Modellkontroll finns i tävlingscentralen vid infopålen. Kontrollerna skall besökas i nummerordning. Om man stämplar på fel kontroll kan detta korrigeras genom att stämpla på rätt kontroll.

Mål.
Från sista kontroller är det snitsling till mål. I i början på målfållan väljer löparen den målfålla som är numrerad med samma nummer som starten, och springer längs med den till mål. Barn, med start 4 springer alltså i målfålla 4. Vid mållinjen bör alla målstämpla och därefter förflyttar man sig till stämpelkontroll. Om det finns oklarheter, förflyttas den tävlande vidare till klagomuren, för att reda ut var felet ligger. Resultatet av stämpelkontrollen meddelas vid klagomuren.
Resultatet i E-klasserna i den sista dagens jaktstart bestäms av den ordning som löparna överskrider mållinjen. Därefter bör målstämpling göras i rätt ordning.
Målet stängs kl. 19.00 på måndag och kl. 17.00 de övriga tävlingsdagarna. I närheten av målet finns en vätskepunkt.


Avbrutna
Tävlande som avbrutit skall löpa i mål och anmäla att de avbrutit i stämplingskontrollen.

Förbjudna områden
I terrängen finns förbjudna områden som antingen märkts ut både i terrängen och på kartan eller bara på kartan. Löpare som besöker dessa områden diskvalificeras. Alla tomter och odlade åkrar (med prickar) är enligt reglerna förbjudna områden. En förbjuden åker får inte följas på åkersidan om diket. En väg som är märkt med röda kryss, får följas på skogssidan om vägdiket. På kartan har även en del förbjudna områden märkts ut pga naturskyddsorsaker. I tävlingscentralen bör förbjudna områden ovillkorligen följas. I startområdena är det förbjudet att gå utanför snitslingarna.
De två första tävlingsdagarnas terränger frigörs för träning efter den andra tävlingsdagen avslutats.

Vätskepunkter
Vätskepunkter som finns ute i terrängen är märkta på tävlingskartan.

Användningen av egna GPS-apparater och mobiltelefoner under tävlingsprestationen Att använda en lagrande GPS-apparat utan kartskärm är tillåtet. Information som lagrats, får inte användas för att förbättra tävlingsprestationen. Det är tillåtet att ta med sin egen mobiltelefon av säkerhetsskäl, men den bör vara avstängd och får endast användas i nödsituationer.

Tvätt
Dusch och tvätt finns i tävlingscentralens omedelbara närhet. I Parra finns också simstrand. Att använda tvättmedel är ovillkorligen förbjudet i båda tävlingscentralerna. Vägvisning till tvättarna från infopålen.

Första hjälp
I tävlingscentralen finns en första hjälp punkt. Det finns också första hjälp punkter i terrängen och de är utmärkta på tävlingskartan. Från startplatserna och vätskepunkterna i terrängen finns Vid behov kan en skadad person transporteras från vätskepunkterna till tävlingscentalens första hjälp. Vid första hjälppunkten i tävlingscentralen finns också läkare och ambulans.

WC
Toaletterna finns utmärkta på tävlingscentralkartorna och vägvisningen börjar från infopålen. Toaletter finns också påväg till startpunkterna. Dessa finns utmärkta på kartskisserna som finns i tävlingstidningen. 

Resultatservice, mellantidsrapporter och resultat
Resultat efter varje dag, samt veckans totalresultat publiceras dagligen på resultattavlorna i tävlingscentralen och centralorten, samt på arrangörens webbsida. Rapporten visar den aktuella ställningen i klassen och det lönar sig att vänta tills största delen av de tävlande kommit i mål innan man printar ut resultatet. Vid oklarheter gällande resultatet skall man ta kontakt med personalen vid info. Officiella resultat publiceras på Fin5-orienteringsveckans webbsida.

Föreningstält
Föreningar får sätta upp sina servicetält i tävlingscentralen i Pässilä på söndag 8.7 från och med kl. 12.00 och i Parra på onsdag 11.7, från och med kl. 13.00. Tälten får sättas upp på platser anvisade av arrangören. Det är förbjudet att övernatta i föreningstälten.

Priser
Vinnarna i de fyra första deltävlingarna premieras.
Prisernba delas ut enligt följande:
Vinnarna i deltävling 1och 2: tisdag 10.7 kl. 19.00 vid Kaarihovi i Teuva
Vinnarna i deltävling 3 och 4: fredag 13.7 kl. 19.00 på torget i Teuva.
De bästa i totaltävlinegn belönas i tävlingscentralen i Parra på lördag från och med kl. 11.30, vartefter resultaten klarnar. Antalet prisbelönade beror på antalet deltagare i klassen. Antalet priser/klass meddelas på anslagstavlan i tävlingscentralen.

Minnesmedalj
Medaljen kan avhämtas från Info mot uppvisande av nummerlappen

Motionsorienteringsbanorna
För motionsorienterarna finns dagligen 6 olika banalternativ och en motions/familjeRR-bana. CL och CP för nybörjare, BL och BP lätta banor för vanare orienterare och AL och AP för vana löpare. L=kort bana och P=långbana. Motions/familje RR-banan är menad för familjens yngsta, tillsammans med en vårdnadshavare. Banalternativen finns dagligen till påseende vid motionsorienteringsens info, med undantag för motions/familje RR-banan som endast finns vid startpunkten.

Anmälan och betalning av motionsorienteringsavgifterna
Anmälan till motionsorienteringen sker vid tävlingscentralens motionsorienteringsinfo, eller på söndagen 8.7 kl. 10.00 – 22.00 och på onsdagen 11.7 kl. 10.00–18.00 vid infot på centralorten. Kartavgiften är 50€/vecka eller 11€/dag. Barn under 13 år 30€/8€. Motions/familje RR-banans avgift är 45€/11€.
Motionären kan också hyra en emitbricka från info på centralorten. Avgiften för emitbrickan är 15€/vecka eller 5e/dag. En borttappad dricka debiteras med 80€. Motionsorienteringens starttider är måndag 9.7 kl. 13.30 – 16.30, lördag 14.7 kl. 9.30 – 12.30 och alla övriga dagar kl. 10.30 – 13.30.

Motionsorientering
Motionsorienterarna har en egen startplats, start 5. OBS! Motions/Familje RR startar från Start 4. Vid starten anmäler man sig åt startfunktionären, som antecknar löparen och leder denne till rätt kartlåda. Vid Motions/Familje RR-banans start ger funktionären familjen tillräckligt många kartor. Starten sker genom att nolla emitbrickan.

Motionsorienteringsens mål
Alla motionsorienterare använder sig av mål 5, även klassen Motons/familje RR. I målet avläses emitbrickan. En hyrd emitbricka returneras efter att hyrestiden gått ut. Motionsorienteraren kan, om han vill, printa ut ett resultat över sina mellantider.

Resultat och priser i motionsorienteringen
Resultat från dagen finns uppsatta på resultattavlan i tävlingscentralen och arrangörens webbsidor. Det räknas inga sammanlagda resultat i motionsorienteringen.
Dagligen lottas det ut två pris/bana. En lista över pristagarna finns i Info, därtill meddelas pristagarna också på webbsidan. Priserna skall avhämtas från Info. Bland alla som deltagit under veckan lottas en handsnidad väggklocka ut. Klockans värde är ca 600€.

Rastiralli
Rastiralli är en sysselsättningsbana menad för barn under 8 år. Varje dag finns en ny bana. Förutom orienteringen finns det olika uppgifter längs med rutten. Barn under skolålder kan delta i rastiralli tillsammans med en vuxen. Läskunniga barn kan också delta själva. Banorna går i närheten av tävlingscentralen, i lättframkomlig terräng. Ruttens längd är ca 0,5km. Anmälan och betalning av Rastiralliavgiften (endast kontant betalning) sker vid Rastirallistartpunkten som finns i tävlingscentralens omedelbara närhet.  Vägvisning från infopålen. Deltagaravgiften är 4€/barn/gång. eller 15€/barn/vecka. Det tas ingen avgift för den vuxna följeslagaren. Varje deltagare får ett pris då han eller hon kommer i mål och man får också behålla kartan som minne. Rastiralli är öppet må 9.7 kl. 13.30 – 16.30, lö 14.7 kl. 9.30 – 12.30 och alla övriga tävlingsdagar kl. 10.30 – 13.30.

Barnpassningen Muksula
Barnpassningen Muksula är menad för barn över 1 år.
Förhandsanmälan är att rekommendera av säkerhets- och trivselskäl. Anmälan till Muksula görs per e-post till Fin5 kansliet på adressen info@2012.fin5.fi senast 3.7. Vid anmälan skall barnets namn, ålder, eventuella allergier, vårdnadshavarens namn och telefonnummer. Dessutom bör man nämna vilka dagar barnet kommer att vara på Muksula. Muksula avgiften är 8€/dag och i priset ingår mellanmål. Avgiften betalas i förväg och betalningsinstruktionerna kommer som svar på anmälningsmeddelandet. Barn som inte är förhandsanmälda tas emot i mån av möjlighet till Muksula endast om det finns tillräckligt antal vårdare på plats. Muksula öppnar en timme innan första start och stänger samtidigt som målet stänger. Barnen skrivs in då de kommer och skrivs ut då de avhämtas. På Muksula ordnas organiserat program.
.

Miljö
Sopor och skräp (inkl. tex. tomma energigel) skall lämnas vid startpunkten, vid vätskepunkter eller i mål. Arrangörerna har reserverat sopsäckar och sopkärl för detta. Varje förening ansvarar för att man städar bort skräpet från ”sitt område”.

Brandsäkerhet
Att göra upp öppen eld på tävlingscentralen är förbjudet! Vid en eventuell eldsvåda finns släckningsmaterial att fås åtminstone från parkeringsområdet och restaurangen.

Parkering och transporter
En parkeringsavgift uppbärs för tävlande och publik. EN veckas parkeringsavgift för personbilar och husbilar är 25 € och dagsavgiften är 6 €, bussar 50 €/vecka eller 16 €/dag. Avgiften uppbärs innan man avlägsnar sig från tävlingscentralen vid dagens slut. Betalningen görs till Info i tävlingscentralen eller info på centralorten sö 8.7 (kl. 10 – 22). Parkeringsbiljetten kontrolleras vid hemfärd och den bör vara synligt uppsatt i vindrutan. Parkeringsområden ligger i tävlingscentralernas omedelbara närhet (tilläggsparkeringen i Parra ca 500m).
Busstransporterna från centralorten i Teuva går alla dagar (tur-retur). Tidtabell för bussarna finns på centralortens infotavla samt på arrangörens webbsida. Bussbiljetten kostar 20€/vecka för en vuxen eller 5€/dag och 10€/vecka 2,50€dag för barn under 12 år. Arrangören hoppas att så många som möjligt använder sig av busstransporten.

Hittegods
Hittegods samlas till Info. man kan fråga efter hittegods därifrån under veckans gång och efter orienteringsveckans slut från adressen info@2012.fin5.fi

 

  


    PohA  EepA  PopA  VeiA

                             Databros nappi  KrvBjpg  JukB

                           AspoB  AtriaB DexalB NonameB  KorpelaB                                                            LintuB  Osp  Yaranappi Jonserednappi JokiB                                                                         Nipere ViaB  Agrinappi Hiipakka